Bezorgen

Frysln

Bezorgkosten

De bezorgkosten binnen Nederland bedragen € 115,-. Orders boven de € 1500,- worden gratis bezorgd.

Levertijd

Wij streven er naar om uw order na de orderbevestiging te bezorgen tussen 5 en 10 werkdagen op het door u opgegeven adres.

Aan de hand van de pakketgrootte leveren wij uw order uit via een pakketdienst of via onze chauffeurs.

Onze chauffeurs werken op basis van een vaste bezorgdag per postcode en zo kunnen wij een landelijke dekking bieden voor de uitlevering van ons gehele assortiment. Wij nemen altijd 24 uur van te voren telefonisch contact met u op om een tijdsvlak voor het bezorgen van uw bestelling door onze chauffeurs met u af te stemmen.

Aalsum
Abbega
Achlum
Akkrum
Akmarijp
Alde-Leie
Aldeboarn
Aldtsjerk
Aldwld
Allingawier
Appelscha
Arum
Augsbuert-Lytsewld
Augustinusga
Baaiduinen
Baaium
Baard
Bakhuizen
Bakkeveen
Balk
Ballum
Bantega
Bears
Beetsterzwaag
Berltsum
Bitgum
Bitgummole
Blauwhuis
Blesdijke
Blessum
Blije
Boarnwert
Boazum
Boelenslaan
Boer
Boijl
Boksum
Bolsward
Bontebok
Boornbergum
Boornzwaag
Brantgum
Breezanddijk
Britsum
Britswert
Broek
Broeksterwld
Buitenpost
Burdaard
Buren
Burgum
Burgwerd
Burum
Cornwerd
Damwld
De-Blesse
De-Falom
De-Hoeve
De-Knipe
De-Tike
De-Trieme
De-Veenhoop
De-Westereen
De-Wilgen
Dearsum
Dedgum
Deinum
Delfstrahuizen
Dijken
Dokkum
Dongjum
Doniaga
Donkerbroek
Drachten
Drachtstercompagnie
Driezum
Drogeham
Dronryp
Eagum
Eanjum
Earnewld
Easterein
Easterlittens
Eastermar
Easternijtsjerk
Easterwierrum
Eastrum
Echten
Echtenerbrug
Eesterga
Elahuizen
Elsloo
Exmorra
Feankleaster
Feanwlden
Feinsum
Ferwert
Ferwoude
Firdgum
Fochteloo
Follega
Folsgare
Formerum
Foudgum
Franeker
Friens
Frieschepalen
Gaast
Gaastmeer
Garyp
Gauw
Gerkesklooster
Gersloot
Ginnum
Goingarijp
Gonga
Gongahuizen
Gorredijk
Goutum
Greonterp
Grou
Gytsjerk
Hallum
Hantum
Hantumertbuorren
Hantumhuzen
Harich
Harkema
Harlingen
Hartwerd
Haskerdijken
Haskerhorne
Haule
Haulerwijk
Hee
Heeg
Heerenveen
Hegebeintum
Hemelum
Hempens
Hemrik
Herbaijum
Hiaure
Hichtum
Hidaard
Hieslum
Hijum
Hilaard
Hindeloopen
Hinnaard
Hitzum
Hns
Hollum
Holwert
Hommerts
Hoorn
Hoornsterzwaag
Houtigehage
Hurdegaryp
Idaerd
Idsegahuizum
Idskenhuizen
Idzega
Ie
Iens
IJlst
Indijk
Ingelum
Ingwierrum
It-Heidenskip
Itens
Jannum
Jellum
Jelsum
Jirnsum
Jislum
Jistrum
Jonkersln
Jorwert
Joure
Jouswier
Jubbega
Jutrijp
Kaard
Katlijk
Kbaard
Kimswerd
Kinnum
Klooster-Lidlum
Koarnjum
Kolderwolde
Kollum
Kollumerpomp
Kollumersweach
Kootstertille
Kornwerderzand
Kortehemmen
Koudum
Koufurderrige
Landerum
Langedijke
Langelille
Langezwaag
Langweer
Leeuwarden
Legemeer
Lekkum
Lemmer
Leons
Lichtaard
Lies
Lippenhuizen
Ljussens
Lollum
Longa
Longerhouw
Luinjeberd
Luxwoude
Lytsewierrum
Makkinga
Makkum
Mantgum
Marrum
Marsum
Menaam
Midlum
Midsland
Miedum
Mildam
Minnertsga
Mirns
Mitselwier
Mnein
Moarre
Moddergat
Molkwerum
Munnekeburen
Munnekezijl
Nes
Nieuwebrug
Nieuwehorne
Nieuweschoot
Nij-Altoenae
Nij-Beets
Nijeberkoop
Nijega
Nijehaske
Nijeholtpade
Nijeholtwolde
Nijelamer
Nijemirdum
Nijetrijne
Nijewier
Nijhuizum
Nijland
Noardburgum
Noordwolde
Oentsjerk
Offingawier
Oldeberkoop
Oldeholtpade
Oldeholtwolde
Oldelamer
Oldeouwer
Oldetrijne
Olterterp
Oosterbierum
Oosterend
Oosterstreek
Oosterwolde
Oosterzee
Oosthem
Opeinde
Oppenhuizen
Oranjewoud
Oudebildtzijl
Oudega
Oudehaske
Oudehorne
Oudemirdum
Oudeschoot
Ouwster-Nijega
Ouwsterhaule
Parrega
Peazens
Peins
Peperga
Piaam
Pietersbierum
Pingjum
Poppenwier
Raard
Raerd
Ravenswoud
Readtsjerk
Reahs
Reduzum
Reitsum
Ried
Rien
Rijs
Rinsumageast
Rohel
Rotstergaast
Rotsterhaule
Rottevalle
Rottum
Ruigahuizen
Ryptsjerk
Sandfirden
Schalsum
Scharnegoutum
Scharsterbrug
Scherpenzeel
Schettens
Schiermonnikoog
Schraard
Sexbierum
Sibrandabuorren
Sibrandahs
Siegerswoude
Sint-Nicolaasga
Sintjohannesga
Skingen
Slappeterp
Slijkenburg
Sloten
Smalle-Ee
Smallebrugge
Snakkerburen
Sneek
Snikzwaag
Sondel
Sonnega
Spanga
Spannum
St-Annaparochie
St-Jacobiparochie
Stavoren
Steggerda
Stiens
Striep
Stroobos
Sumar
Surhuisterveen
Surhuizum
Suwld
Sweagerbosk
Swichum
Teerns
Ter-Idzard
Terband
Terherne
Terkaple
Ternaard
Teroele
Tersoal
Terwispel
Tijnje
Tirns
Tjalhuizum
Tjalleberd
Tjerkgaast
Tjerkwerd
Twijzel
Twijzelerheide
Tytsjerk
Tzum
Tzummarum
Uitwellingerga
Ureterp
Vegelinsoord
Vinkega
Vlieland
Vrouwenparochie
Waaksens
Waaxens
Warfstermolen
Warns
Warstiens
Warten
Waskemeer
Weidum
Wergea
West-Terschelling
Westergeast
Westhem
Westhoek
Wetsens
Wier
Wierum
Wijckel
Wijnaldum
Wijnjewoude
Winsum
Wirdum
Witmarsum
Wiuwert
Wjelsryp
Wlterswld
Wnswert
Wolsum
Wolvega
Wommels
Wons
Workum
Woudsend
Wyns
Wytgaard
Ypecolsga
Ysbrechtum
Zandhuizen
Zurich
Zweins

Alle getoonde prijzen zijn inclusief 21% BTW.